systém ovplyvňujúci prvky života
 

oheň
BIOVERSAL pracuje na báze
opúzdrovania uhľovodíkov.
Zabraňuje odparovaniu
horľavín a hasí požiar.
Trieda horľavosti A+B
.
 

voda
Bezpečne opúzdruje škodlivé látky
(oleje, pohonné látky, tuky) alebo
iné organické látky plávajúce
na vodnom povrchu a napomáha rýchlemu biologickému rozkladu.
 

ochrana životného
 prostredia

Neobsahuje látky ohrozujúce vodu a pomáha rýchlemu rozkladu
škodlivých látok.
Značne znižuje riziko
ohrozenia spodných vôd.

 
 

zem
Čistí povrchy hĺbkovo, zbavuje
povrch šmykľavosti, odstraňuje
látky vniknuté do pôdy, ktoré
sú v prírode biologicky
rozložiteľné.

 

vzduch
Zabraňuje vzniku nebezpečných
výparov a obmedzuje odparovanie prchavých uhľovodíkov.
 

hospodárnosť
Skracuje čas likvidácie havárií.
Minimalizuje škody spôsobené
nadmerným použitím hasiacej
vody. Minimalizuje náklady
na odstránenie škodlivých
odpadov. Vozovky okamžite
zbavuje šmykľavosti, čím je
zaručená dopravná bezpečnosť
(nevznikajú dopravné zápchy).


Dnešná moderná spoločnosť je ovplyvňovaná výrobkami na báze minerálnych olejov. Na ich sa z väčšej časti zakladá doprava, dodávka elektriny priemysel. Pri rôznych katastrofách sme však konfrontovali aj s tienistou stránkou olejových výrobkov. Najväčším nebezpečím býva znečistenie pôdy a vody, požiare a pri dopravných nešťastiach najmä klzký povrch vozovky. Všetky tieto aspekty majú za následok, že naznačené nehody kladú mnohostranné a komplexné požiadavky na požiarnikov a pomocné organizácie. Bioversal je nielen názvom značky, súčasne predstavuje tiež rozsiahlu skupinu pokrokových ekologických preparátov. Tieto výrobky sú schopné veľmi rýchlo odbúrať znečistenie minerálnych uhľovodíkov a ropných produktov, akými sú ťažký olej, benzín, motorová nafta, vykurovací olej (aromatické aj alifatické uhľovodíky), ale tiež tukov, bielkovín a iných organických kontaminácií.

Charakteristické znaky Bioversalu

hodnota pH: neutrálna (cca 7,5)
jedovatosť: pri predpísanom použití nie sú známe škodlivé vlastnosti
trvanlivosť: pri správnom skladovaní minimálne 5 rokov
skladovanie: v uzavretých obaloch, nezamŕza

 

Mechanizmus účinku
Bioversal znížením povrchového napätia rozdrobí olejovitú hmotu na mikročastice, ktoré sú ním okamžite obalené. Tento účinok má za následok dokonalé odstránenie klzkosti povrchu, prchavosti horľavín aj priľnavosti k podkladu. Prvá fáza: vznik a flotácia obalených mikročastíc. Zväčšením povrchu je vytvorená veľká reakčná plocha a voľný prístup vzdušného kyslíku je predpokladom začínajúcej sa ďalšej fázy mechanizmu účinku, ktorou je biologický rozklad. Bioversal aktivuje prírodné sily (mikroorganizmy), ktoré vo veľmi krátkom časovom intervale rozložia mikročastice na CO2 a H2O.


Rozštiepenie "oleja"

 


Rozklad uhľovodíkov závislosti od času


Micella Bioversalom obaleného "oleja"


vonkajšia vodná fáza     olejové mikročastice


 
Oblasti použitia

Požiare
Bioversal sa môže použiť ako premix, alebo s medzimiešavačmi v penových hasiacich prístrojoch. Pri požiaroch minerálnych olejov sa odporúča zmiešavať pomer s vodou v rozsahu 3 až 6%. Pri hasení znižuje riziko znečistenia minerálnymi olejmi a výrazne znižuje nebezpečenstvo opätovného vzplanutia. Čím je vyššia percentuálna sadzba, o to silnejší je účinok Bioversalu QF. Bioversal je tiež možné použiť ako účinný penový hasiaci prostriedok.

 

 
    


  Havárie na vodných tokoch
Bioversal atakuje priamo jadro nečistenia z minerálneho oleja a trhá uhlíkový reťazec molekuly. Vznikajúce fragmenty oleja sa zapúzdrujú a izolujú od svojho prostredia. Bioversal týmto spôsobom neutralizuje škodlivé látky (oleje, pohonné látky, tuky...) a napomáha ich rýchlemu biologickému rozkladu. Bioversal bol úspešne aplikovaný pri nehodách v Rakúsku i Nemecku.

 
   

Likvidácia olejových znečistení a klzkosti na dopravných plochách, zeminách a zariadeniach
Bioversal môžeme univerzálne použiť ako kvapalný prostriedok na odstránenie oleja. Hrubé zbytky oleja je nutné odstrániť mechanicky a je potrebné tiež zabrániť rozšíreniu znečistenia. Pomer Bioversal / voda meníme v rozmedzí 1 až 6% podľa stupňa znečistenia Výsledný produkt je potrebné naniesť na celú znečistenú plochu a spracovať vysokotlakovým zariadením, alebo drhnutím proti smeru tečenia. Pri použití na dopravných plochách Bioversal odoberá oleju z povrchu vozovky a z betónu. Urýchľuje tiež prirodzený proces odbúrania minerálneho oleja na poliach a v povrchových vodách.

 


     

Hasenie / ochrana životného prostredia

Meno Balenie Reg. č. UBA g/ml pH (kone) pH (1:100) pri požiari A/B opr. plochy a cest. okraje Zem, vodné plochy, pobrežie a pláže Zem vnútrozemné jazerá Krátky popis
 QF

20 kg
210 kg
1000 kg

20780044

1,02 7,5 7 3 - 6% 3 - 10% Viacúčelová pena na hasenie požiarov triedy A a B (polárne a nepolárne ) a na odstránenie olejov z dopravných plôch.
 FW

20 kg
210 kg
1000 kg

20780011 1,02 7 7 1 - 4% 1 - 4% Špeciálny preparát na ekologické odstránenie zbytkov a stôp po ropných produktoch na dopravných plochách.
 HC

20 kg
210 kg
1000 kg

20780046 1,02 7,5 7 Ľahké oleje:
1:200-1:300
Ľahké oleje:
1:50-1:100
Neutrálny špeciálny preparát pri veľkých haváriách s ropnými produktmi na veľkých vodách a pobrežiach. Nasadenie pri ekologických katastrófach so špeciálnym vyzbrojením.

Späť