B i o v e r s a l ®





Skupiny výrobkov Bioversal:    

QF, FW, HC    
Hasičské zbory    
Ochrana živ. prostredia    

MANTEQ    
Manuálne čistenie    
Vysokotlakové čistenie    
čistenie súčiastok    

SOILTEQ, AQUATEQ    
Sanácia pôdy a vodstva    
Sanácia starých    
ekologických zaťažení    

TWIN REACTOR,    
BIOREAKTOR    
čistenie vody v biologickom    
procese    

Užívatelia produktov    
BIOVERSAL:    
Pomocné a technické    
služby pre nasadenie    
v katastrofických    
situáciách, hasičské zbory    
Vodné elektrárne a ostatné    
Záchranné organizácie    
a havarijné služby    
Inžinieri a konzultanti    
Organizácia pre ochranu vôd    
Obce a úrady    
Verejné dopravné podniky    
Správa a údržba ciest    
Letiská a stanice    
Železnica a horské dráhy    
Riečne a námorné prístavy    
Petrochemický priemysel    
Čerpacie zariadenia    
a ropovody    
Vojsko    
Business to business    


www.bioversal.sk    
www.bioversal.com    

    Systém pôsobí na životné prvky


Horí v tunely! Horí objekt! Horí les! Z prevráteného nákladného auta unikajú pohonné hmoty a hydraulický olej. Tanker má nárazom alebo kolíziou na dno trhlinu.

Rýchla pomoc. Pri nebezpečenstve každý odborník vie, čo má robiť': rýchlo jednať a najskôr zachraňovať ľudí. V týchto chvíľach sa nemyslí na následné škody na životnom prostredí, ktoré pritom môžu vzniknúť. Obvyklé hasiace prostriedky, alebo také, ktoré sa v prvom momente zdajú byt' vhodné, môžu zabraňovať prirodzenej samočistiacej sile prírody. Následné dočisťovanie a odstraňovanie škôd vzniknutých na životnom prostredí, je neprimerane drahé, ale dalo by sa tomu predísť použitím povrchovo-aktívnych látok, ktoré obsahuje BIOVERSAL. Z tohto dôvodu sa na ekologickú likvidáciu požiarov a olejových znečistení najviac hodia produkty BIOVERSAL.

Tieto vynikajúce produkty BIOVERSALU fungujú na základe povrchovo aktívnych látok, ktoré sa veľmi dobre odbúravajú. Stimulujú prirodzené mikroorganizmy k intenzívnemu rozmnožovaniu a tým spôsobujú rýchly biologický proces rozkladu. Už pri ich samotnom použití sa vytvárajú predpoklady na ochranu prírody, a tým dochádza k rýchlemu znovu obnoveniu prirodzenej rovnováhy.

Produkty BIOVERSAL boli vytvorené profesionálmi pre profesionálov.




BIOVERSAL je nadradeným pojmom pre širokú paletu vysoko účinných čistiacich a hasiacich produktov, ktoré intenzívne urýchľujú rozklad znečistenia minerálnymi olejmi. Bioaktivátor pôsobiaci v produktoch BIOVERSAL funguje ako katalyzátor. Produkty BIOVERSAL-u majú tú výhodu, že na základe svojich vlastností nepôsobia ekotoxikologicky ale posilňujú samočistiace schopnosti prírody.

Produkty BIOVERSAL transformujú olejové znečisteniny veľmi rýchlo do formy ľahko zužitkovateľného zdroja energie pre mikroorganizmy, ktoré sa v prírode vyskytujú vo veľkom množstve a dokončujú odbúravanie olejových znečistení. Ako výsledné produkty rozkladajúceho procesu škodlivých látok ostávajú ako zbytok len prírodné produkty CO2 a H2O. Bioaktivátor spolu s účinnými látkami produktov BIOVERSALU robia z prírody spojenca.

Pre každé použitie v oblasti čistenia olejových a tukových zostatkov ako aj pri boji s požiarom v prírode ponúka paleta produktov BIOVERSAL vysokohodnotnú hospodársku alternatívu.

V zmysle znášanlivosti so životným prostredím produkty neobsahujú protimrazové prísady.

Produkty BIOVERSALU sú na základe svojich vlastností a obsahových látok optimálnym riešením pre efektívne nasadenie pri hasení a čistení, ktoré je súlade so životným prostredím.