Ako pôsobia produkty Bioversalu


Intaktný ekosystém: k funkčnému a intaktnému ekosystému s faunou a flórou patria mikroorganizmy, ktoré sa nachádzajú v stabilnom vzájomnom vzťahu a interakcii s okolitým prostredím. Mikroorganizmy plnia dôležitú funkciu slúžiacu k udržaniu ekologickej rovnováhy.


Znečistenie olejovými produktmi narušujúce štruktúru: ropa, olej, tuk a iné organické škodliviny majú silný negatívny účinok na ekologickú rovnováhu vo vodách a pôdnych štruktúrach. K prirodzenej regenerácii dochádza i bez nasadenia produktov BIOVERSAL. Avšak tá trvá príliš dlho na to, aby mohla zabrániť následným ekologickým škodám.


Dekontaminácia: Technológia systému BIOVERSAL urýchľuje biologickú regeneráciu zväčšením povrchu olejovej či ropnej škvrny. Súčastné zapuzdrenie olejových čiastočiek zabraňuje charakteristickej priľnavej sily oleja či nafty nahromadenej na pevnom povrchu. špeciálne povrchovo aktívne látky produkujú biologicky ľahko zužitkovateľné olejové čiastočky s veľkou interakčnou plochou.



Výmena kyslíka je opäť možná: Veľkoplošne spojené koberce oleja či nafty už nemôžu vznikať a prirodzená výmena kyslíka zostáva zaistená. Zvieratá a rastliny môžu prežiť.

Biologický proces odbúravania a štiepenia začína: V produkte BIOVERSAL sa nachádzajú stimulujúce látky a rastlinná účinná látka (aktivátor), ktorá vytvára priaznivé životné podmienky pre mikroorganizmy a vedie k urýchlenému vývoju populácie.



Proces odbúravania prebieha: Dva dôležité faktory v procese odbúravania sú súhra zväčšeného povrchu škodlivín pri súčastnom náraste populácie mikroorganizmov.

Urýchlené odbúravanie škodlivín: Prirodzená regenerácia kontaminovanej oblasti je enormne urýchlená prostredníctvom hore uvedených faktorov čím je ekologická rovnováha rýchlejšie obnovená.


Ekosystém je opäť obnovený !: Prostredníctvom technológie BIOVERSAL je možné udržať intaktný ekosystém, prípadne ho rýchlo a efektívne obnoviť.



Späť