Bioversal HC


Stabilné zapúzdrenie    
čiastočiek oleja    

BIOVERSAL HC - zmes    
olej - voda, zostáva na    
povrchu a neklesá    

Intenzívne urýchľuje    
biologické odbúravanie    
olejových škodlivín    

Obnovuje prirodzené    
podmienky životného    
prostredia    

Dermatologicky nezávadný    

Medzinárodné uznávacie    
testy a znalecké posudky    
potvrdzujú jeho účinnosť    www.bioversal.sk    
www.bioversal.com    

      PRODUKT NA ČISTENIE A POUŽITIE VO VODSTVÁCH A BREHOCH


BIOVERSAL HC je veľmi účinný čistiaci produkt na použitie pri problémoch s olejovými látkami v životnom prostredí a zároveň k bezprostrednému odvráteniu nebezpečenstva a odstránenie následkov olejových katastrôf na veľkých vodných plochách, pobrežiach a brehoch.

BIOVERSAL HC opúzdruje olejové častice stabilným spôsobom a zabraňuje prilipnutiu a naplaveniu na pobrežné zóny, brehy, skaly, rastliny a zvieratá. BIOVERSAL HC uľahčuje čistenie stien plavebných komôr a iných vodohospodárskych stavieb. BIOVERSAL HC je pH - neutrálny a dermatologicky nezávadný.

Pri použití na vodných plochách BIOVERSAL HC - zmes olej - voda zostane na povrchu. Bioaktivátor obsiahnutý v BIOVERSALE HC spôsobuje extrémne rýchly rozklad zbytkov oleja a v samotnom dôsledku ako výstupná surovina zostáva H2O a CO2. Tým je značne znížené potencionálne nebezpečenstvo vyplývajúce z uniknutia olejových produktov.

Tam, kde zvyčajné prostriedky určené pre likvidáciu olejových a ropných produktov môžu často spôsobiť vo vodstvách škodlivé následky, je možno BIOVERSAL HC pri odbornom použití nasadiť bez nebezpečenstva pre prírodné prostredie.

BIOVERSAL HC je veľmi dobre biologicky odbúrateľný a pomáha zvieratám a rastlinám pri opätovnom dosiahnutí svojich prirodzených podmienok životného prostredia.

DÔLEŽITÉ: Prostriedok BIOVERSAL HC je možné použiť na vodných plochách len so súhlasom úradného znalca z oboru ochrany vôd.


Späť