Bioversal FW


Priamo znižuje    
nebezpečenstvo    
šmyku zapríčineného    
zbytkami tuku a olejov    

Okamžite zabraňuje    
nebezpečenstvu požiaru    
a výbuchu    

Veľmi intenzívne urýchli    
biologické odbúravanie    
olejových znečistení    

Veľmi rýchlo obnovuje    
ekologickú rovnováhu    
po úniku oleja a ropy    

Dermatologicky nezávadný    

Účinok potvrdzujú    
medzinárodné uznávané    
testy a znalecké posudky    

www.bioversal.sk    
www.bioversal.com    

      ČISTIACI PRODUKT PRE POUŽITIE V PROTIPOŽIARNEJ TECHNIKE


BIOVERSAL FW je uznávaný čistiaci produkt na ekologické použitie a odstraňovanie nebezpečných zbytkov olejov a tukov z dopravných plôch ako aj pri problémoch s olejovými látkami v pôde a olejovými stopami na vodných plochách. Pri odbornom použití zabraňuje BIOVERSAL FW nebezpečenstvu šmyku vyvolaného tukmi a olejmi. Zároveň nenarušuje ani nemení štruktúru povrchu. (napr. ochrana asfaltových vozoviek)

BIOVERSAL FW zaručuje hĺbkové pórové čistenie. Uzavretie pórov je častým problémom pri odmasťovaní povrchov vozoviek. Použitím BIOVERSALU FW, ktorý obsahuje zvláštne povrchovo aktívne látky chrániace životné prostredie, je možné docieliť rýchlu nápravu škôd. To potvrdzuje kontrolný certifikát vydaný Úradom pre kontrolu materiálov v Severnom Porinií - Vestfálsku/Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen. Naviac BIOVERSAL FW redukuje nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.

Bioaktivátor, ktorý je obsiahnutý v prípravku BIOVERSAL FW, spôsobuje rýchle biologické odbúravanie zostávajúcich škodlivín. To umožňuje na základe jednoduchého a rýchleho zachádzania s produktom pohodlnejšie podmienky použitia ako aj optimálnu likvidáciu olejových znečistení na povrchu. Z toho vyplýva skrátenie času zásahu a miesto vzniku škody môže byt' v krátkom čase opäť uvedené do prevádzky. Ďalšou výhodou je, že BIOVERSAL FW je možné používať' aj v daždi. BIOVERSAL FW dosahuje najlepšie účinky pri odbornom používaní a je tým správnym produktom pre znovu obnovenie potrebných podmienok životného prostredia.

DÔLEŽITÉ: Najprv musí byt' z väčšej časti mechanicky odstránená škodlivina (napr. olej) a následne sa použije BIOVERSAL FW na odstránenie zbytkov olejového znečistenia.


Späť